HURACANS

DEFINICIONS

huracán (es.), ouragan (fr.), uragano (it.), hurricane (en.)

Vent de força 12, amb una velocitat superior a 32,7 m/s

 

CARACTERÍSTIQUES

 

Un huracà és una espècie de remolí gegant que avança sempre cap a l'oest captant energia de l'aire càlid i humit del mar i energia de l'aigua absorbida. Es desenvolupa sobre oceans en latituds compreses entre 8º i 12º nord i sud.

Tenen una circulació tancada al voltant d'un punt central anomenat “ull” que és una zona de vents dèbils i on hi ha poca nebulositat. Els vents giren al seu voltant en direcció contrària a les agulles del rellotge amb velocitats entre els 120 i els 300 Km/h. Estan acompanyats de fortes precipitacions que poden provocar inundacions. També poden causar un augment del nivell del mar inundant les àrees pròximes.

Perquè es formi un huracà la temperatura de l'aigua de l'oceà ha de ser alta. Com a conseqüència d'açò es produeix l'evaporació d'aigua del mar i es genera molta humitat. Si fa vent prop de la superfície, aquest produirà l'ascens de l'aire en forma d'espiral cap a dins. A un huracà es distingeix entre l'etapa d'inici, la de maduresa i la de decadència.

La paraula huracà ve del terme indígena “Hura Khan” que significa vent dels déus. Els noms que se li assignen són de persona i la seva inicial depèn de l'època de l'any. No s'utilitzen les lletres Q, U, X, I, Z perquè costa molt trobar noms de persona que comencen per aquestes lletres.

MESURAMENT I AVALUACIÓ

Els huracans es poden classificar segons la velocitat dels seus vents amb l'escala Simpson/Saffir en les següents categories:

CATEGORIA

VELOCITAT VENT
EXEMPLES

1.Mínim1

18 – 152 Km/h
Iván

2.Moderat1

53 – 178 Km/h
Jarl

3.Important1

79 – 209 Km/h
Bonnies

4.Greu

210 – 250 Km/h
Georges

5.Catastròfic

> 250 Km/h
Mitch

 

 

MESURES PREVENTIVES

LLINDARS D'ALERTA

Hi ha centres preparats per a detectar huracans (Centre Nacional d'Huracans) i que recopilen dadesenviades per vaixells, boies i observatoris meteorològics. Aquestes dades els combinen amb la informació dels satèl·lits, radars, avions de reconeixement i altres fonts. Amb tota aquesta informació i l'ús de programes informàtics s'intenta pronosticar la possible trajectòria que recorrerà l'huracà. Es pronostica per a les 72h següents;no obstant això, sempre serà més fiable el pronòstic per a les 12h que el de les 72h.

L'actuació i alerta davant d'un huracà depèn de la categoria del mateix.

 • Categoria 1: Les carreteres baixesprop de la costa s'inunden. Danys en bots petits i molls, en plantacions agrícoles, arbres i arbustos. Danys a estructures dèbils.

 • Categoria 2: es desallotja als residents de zones costeres o de terrenys baixos. Danys a edificis mal construïts, sostres, finestres,...

 • Categoria 3: Moltes estructures petites prop de la costa seran destruïdes o molt malmeses. Desallotjament de residents de zones inundables (costa i terrenys amb elevació menor d'1,52 m.). Els edificis prop de la costa seran seriosament afectats pel gran onatge.

 • Categoria 4: Desallotjament massiu de residents que visquin a 457,2 m. de la costa i en zones inundables. Erosió significativa de les platges. Dany significatiu a estructures.

 • Categoria 5: desallotjament massiu de residents que visquin prop de la platja i diverses milles terra endins. Destrucció completa de moltes estructures.

 

Els Centres Nacionals d'Huracans generen aquests avisos i alertes:

 • Alerta de Tempesta Tropical condicions pròpies de tempestes tropicals (vents sostinguts de 63 a 119 Km/h) s'albiren per a una zona concreta a les pròximes 36 hores.

 • Avís de Tempesta Tropical - condicions pròpies de tempestes tropicals s'esperen en una zona concretaa les pròximes 24 hores.

 • Alerta d'Huracà - condicions pròpies d'un huracà (vents sostinguts de més de 118 Km/h) són possibles en una zona concreta a les pròximes 36 hores.

 • Avís d'Huracà - condicions pròpies d'huracà s'esperen en una zona concreta en 24 hores o menys. Si viu prop de la mar, vostè ha de prendre nota de les següents advertències:

  • Alerta d'Inundacions Costeres- hi ha la possibilitat d'inundacions en zones costeres a les pròximes 12 a 36 hores.

  • Avís d'Inundacions Costeres- zones pròximes a la costa estan o estarien a punt de ser inundades per aigües del mar el nivell del qual és major al de la marea alta típica.